Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Figyelem: A shop-ban megvásárolható, letölthető digitális termékek esetén fogyasztó nem élhet a szerződéstől történő elállási jogával (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (m) pontja alapján). Az elállási jog nyomtatott termékek esetén megilleti fogyasztót (részletesen ld. jelen ÁSZF II. fejezet 4. és 5. pontjai).

Jelen ÁSZF tartalmazza a Pethő Orsolya e.v. 57529187, továbbiakban: Szolgáltató, által üzemeltetett https://kolyokszerviz.hu és https://kolyokszerviz.hu/shop címen elérhető weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek).

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Alapadatok
 • A szolgáltató neve: Pethő Orsolya e.v.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: orsolya.petho@kolyokszerviz.hu
 • A szolgáltatótelefonszáma: +36 20 323 8908
 • Nyilvántartási száma:57529187
 • A szerződés nyelve: magyar
 1. Felhasználási feltételek hatálya 

2.1. Jelen felhasználási feltételek a kolyokszerviz.hu és a kolyokszerviz.hu/shop weboldal használata, az azon elérhető szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen Felhasználási Feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.

2.2. A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényés a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.3. A jelen felhasználási feltételek 2022.09.25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

2.4. A Felhasználási Feltételeket Szolgáltató módosíthatja.

2.5. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésekor a kolyokszerviz.hu és kolyokszerviz.hu/shop weboldalon közzéteszi.

 1. A kolyokszerviz.hu és kolyokszerviz.hu/shop weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések

3.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kolyokszerviz.hu és kolyokszerviz.hu/shop weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.

3.2. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a kolyokszerviz.hu és kolyokszerviz.hu/shop weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért Szolgáltató kizárja felelősséget.

 1. Szerzői jogok

4.1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a kolyokszerviz.hu és kolyokszerviz.hu/shop weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

4.2. Tilos a kolyokszerviz.hu és kolyokszerviz.hu/shop weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4.3. A kolyokszerviz.hu és kolyokszerviz.hu/shop weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

4.4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

4.5. Tilos továbbá a kolyokszerviz.hu és kolyokszerviz.hu/shop weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a  weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

4.6. A Kölyök Szerviz és Kölyök Szerviz shop név, logo szerzői jogi és védjegyoltalmi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

4.7. Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

 1. Vegyes Rendelkezések

5.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

5.2. Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

5.3. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználási Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

5.4. Szolgáltató és a Felhasználó a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Szolgáltató és a Felhasználó a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

II. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

 1. Megvásárolható termékek köre

1.1.  A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

1.2. Az oldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, árát, leírását.

1.3. A digitális termékek letöltésére vevőnek a vásárlástól számított 30 nap áll rendelkezésére. Ettől eltérő határidőt a visszaigazoló email tartalmazza. A pontos letöltési határidőt szintén a vásárlást visszaigazoló email tartalmazza.

 1. Rendelés menete

2.1.  A termékeket a kolyokszerviz.hu/shop webshop-on keresztül rendelheti meg. A rendelési folyamat részletes leírását „Hogyan vásárolhatsz” menüpont tartalmazza.

2.2. A Felhasználó a megrendelés elküldését és a fizetést követően követően email-ben visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 24 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

2.3.  Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 1. A postázandó termékeket tartalmazó megrendelések feldolgozása és teljesítés

3.1. A nyomtatott (postázandó) megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés kiszállításáról (FoxPost házhozszállítás vagy automatából történő átvétel) a megrendelést leadását követően 2-3 munkanapon belül küldünk értesítést a szállítónak való átadásról.

3.2. Általános teljesítési határidő postázandó termékek esetén, a visszaigazolástól számított 5-8 munkanapon belül, függően a szállító cég rendelkezésre állásától is. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltatót a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 1. A szerződéstől való elállás joga

4.1. Ha a vásárló valamilyen okból nem elégedett a webáruházban vásárolt nyomtatott termékekkel, a vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ szerint a termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

4.2. A szerződéstől való elállás esetén Vevő köteles az érintett terméket tizennégy napon belül visszajuttatni az Eladónak, mégpedig teljes egészében, eredeti állapotban, minden dokumentummal ill. dokumentációval amely a Vevőnek átadásra került. A terméket az eredeti állapotban, címkékkel, károsodás és használatra utaló jelek nélkül kell visszajuttatni. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenését felel.

4.3. A Vevő felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Elállási jog gyakorlása esetén – tehát ha nem a termék hibájából eredő igényt érvényesítenek –olyan esetben ha látható igénybevétel történt és így kereskedelmi forgalomba újra nem hozható, akkor nem áll módunkban a teljes vételárat visszafizetni. Ilyen esetekben csak az értékcsökkenés levonása után fennmaradó összeget tudjuk visszafizetni.

4.4. Szerződéstől való elállás esetén az Eladó köteles legkésőbb az elállást követő harminc (30) napon belül visszautalni a termék kifizetett vételárát a Vevőnek.

4.5. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek a Vevőt terhelik. A vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli.

 1. Az elállási jog alóli kivétel: Digitális termékekre vonatkozó szabályok

5.1. A shop-ban megvásárolható, letölthető digitális termékek esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (m) pontja alapján fogyasztó nem élhet elállási jogával.

Scroll to top